Finansal Raporlama Nedir?

Finansal Raporlama Nedir?

Finansal raporlama; işletmenin finansal anlamdaki her türlü detayını, belirli zaman dilimleri içerisindeki finansal performansını, finansal açıdan ne kadar doğru yönetildiğini, geleceğe dair finansal beklentileri ve geçmişte yapılan finansal hataları ortaya koyan kritik bir rapor türü olarak tanımlanabilir.

Finansal raporlama sayesinde işletmenin mevcut durumda ne kadar finansal gücü olduğunu, elde edilen finansal gücün kaynağını ve halihazırdaki finansal gücün ne şekilde harcanacağını ya da harcanması gerektiğini tüm detaylarıyla ortaya koymak mümkündür. Finansal raporlamanın işletmenin finansal durumu açısından bu tür önemli detayları ortaya koyduğu gibi aynı zamanda işletmenin finansal kararlar alması ve bu kararların işletmenin faaliyetlerine yansıması konusunda da büyük önem taşıdığı söylenebilir. Öte yandan potansiyel yatırımcıların ve bankaların da işletmelere finansal destek vermek amacıyla finansal raporlardan yararlandıklarını unutmamak gerekir. Finansal raporlama sayesinde elde edilmesi gereken veya kesin olarak elde edilecek veriler şu şekildedir:

 • İşletmenin gelirleri,
 • Giderleri,
 • Finansal eylemleri,
 • Sermayesi,
 • Nakit akışı gibi veriler finansal raporlama sonucunda net bir şekilde elde edilir.

İşletmenin mali anlamdaki durumunu resmiyete döken finansal raporlama işlemi, işletmenin finansal sağlığına dair detayların, gelecekle bağdaştırılması ve bu detaylara göre finansal önlemler alınması veya finansal anlamda kritik stratejiler edinilmesine olanak sağlar.

Finansal raporlamanın bir işletmenin kültürü veya yönetim yapısı hakkında çok detaylı bilgi verdiği söylenemez ancak işletmenin sürdürülebilirliğine dair, büyüme hedeflerine ve adımlarına dair alınan kararların bilinçli bir şekilde uygulanabilmesi adına bu raporlara kesinlikle ihtiyaç duyulur. Bu nedenle işletmelerin belirli aralıklarla finansal raporlama elde etmeleri, bu konuda da finansal raporlama yazılımları, çeşitli teknolojik raporlama araçları, kredi risk raporları gibi daha birçok finansal bilgi sunan kaynaklardan yardım almaları gerekir.

Peki, işletmeler için finansal raporlama neden önemlidir? Finansal raporlamanın amacı nedir? Finansal raporların ne gibi içerikleri vardır?

İşletmeler için Finansal Raporlama Neden Önemlidir?

Finansal raporlama işlemi ve bu işlem sonucunda elde edilen raporlar sayesinde işletmenin belirli dönemlerdeki finansal performanslarına rasyonel bir şekilde ulaşılabilir. Ayrıca finansal raporlama işlemi sayesinde geçmiş dönemler arası veya mevcut durum ile geçmiş dönemler arası finansal kıyaslamalar yapılabilir. Finansal raporlama sonucunda; gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve dağıtılmamış kartlar tablosu gibi belgeler elde edilir.

Finansal raporlama sonucunda elde edilen belgelerin tümü, finansal anlamda alınan kararların çok daha sağlam temellere oturmasına yardımcı olur. Finansal detaylara hakim olmadan alınan kararların işletmeyi ciddi belirsizliklere ve en önemlisi de zararlara sürüklemesi ihtimali son derece yüksektir. Finansal raporlama sayesinde işletmenin finansal detaylarına dair tüm verilere hakim olmak kaçınılmazdır. Haliyle bu durum işletmenin faaliyetleri, hamleleri ve pazarda tutunma ya da öne çıkma stratejileri edinirken, tabiri caizse “ayağını yorganına göre uzatmasına” neden olur. Finansal anlamdaki riskler minimize edilir ve özellikle işletmeye gereksiz yük olan maliyetlerin tespit edilmesi çok daha kolay bir hal alarak, bu maliyetlerden elde edilen tasarruf miktarı ile farklı yatırımlar veya karlı değerlendirmeler yapılabilir.

Finansal raporlamanın gerekliliği ve önemi konusunda üç temel noktanın olduğu söylenebilir. Bu üç temel nokta ise şu şekilde özetlenebilir:

 • Finansal raporlama bazı ülkelerde veya bazı işletmeler adına zorunlu bir işlemdir. Özellikle vergilendirme konusunda önemli bir gerekliliği vardır ve işletmenin daha verimli bir vergi yönetimi için şart olduğu söylenebilir.
 • Finansal raporlama sayesinde işletmenizin; yatırımcılara, bankalara, finansman sağlayan kuruluşlara, alacaklılarına ve diğer işletmelere ne denli güvenilir olduğu konusu özelinde bilgi verilebilir. İşletmenin finansal bütünlüğü ve aynı zamanda kredibilitesi hakkında net bilgiler sunar.
 • Finansal raporlama sayesinde işletmenin büyüme konusunda çok daha sağlıklı kararlar alması sağlanır. Örneğin; işletmenin halihazırdaki şubelerini büyütmek veya yeni şubeler edinmek adına hazır olup olmadığı ve nelere ihtiyaç duyduğu gibi bilgiler, finansal raporlama sayesinde net bir şekilde elde edilebilir.

Yukarıda bahsi geçen finansal raporlamanın önemine dair olan maddelerin, işletmenin yapısı, sektörü ve hizmetleri doğrultusunda artması ya da değişmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir.

Finansal Raporlamanın Amacı Nedir?

Finansal raporlamanın en temel amaçları, raporların işletme hakkında piyasaya şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda net bilgiler sunmasıdır. Böylelikle işletmeye dair yatırımcıların ve diğer firmaların çok daha somut adımlar atabilmeleri mümkün olur. İşletmelerin ticari faaliyetler konusunda kendini ispat etme ihtiyacı ortadan kalkar ve güvenilirliğini kanıtlar. İşletmenin mevcut finansal sağlığının ne denli iyi olduğunu kanıtlayan bu raporlar, işletmenin tüm muhataplarına önemli ön görüler sağlar.

Finansal raporlamanın amacı, aşağıda yer alan tüm soruların işletmenin muhatapları tarafından öğrenilebilmesidir:

 • İşletme genel anlamda kar edebiliyor mu yoksa finansal anlamda yaşadığı problemler nedeniyle kayıp yaşıyor mu?
 • İşletmenin güncel olarak varlıkları nelerdir ve finansal yükümlülükleri konusunda halihazırdaki varlıkları yeterli midir?
 • İşletmenin mevcut işletme sermayesi tam olarak ne kadardır? İşletmenin halihazırda olumlu veya olumsuz bir nakit akışı mevcut mu?
 • İşletme elde etmiş olduğu karı nasıl değerlendirdi? Yeni bir yatırım olarak mı yoksa farklı alanlarda mı?
 • Şirketin büyüme konusunda sahip olduğu potansiyelin seviyesi nedir? İşletmenin genişletebileceği sermaye durumu nedir?

Yukarıda yer alan soruların tamamının cevapları finansal raporlama sayesinde açığa çıkmış olur. Söz konusu sorulara dair cevaplar yayınlanan finansal raporlar ile işletme muhataplarına sağlanabilir. İşletme muhataplarının kimler olduğu, daha doğrusu finansal raporlamanın amacının hangi muhataplara şeffaflık sağlamak olduğu merak edilir. Finansal raporlamanın sunulabileceği ve işletmenin güven verebileceği muhataplar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İç yönetim,
 • Şirketin ortakları,
 • İşletmenin sahiplik ortakları,
 • Potansiyel yatırımcılar,
 • İşletmenin alacaklıları,
 • İşletmenin hizmet verdiği sektördeki özel kuruluşlar,
 • İşletmeye önemi finansman sağlayabilecek kurumlar,
 • İşletmenin devlet bazındaki muhatapları, finansal raporlamanın bilgi vereceği işletme muhatapları veya kesimleri olarak tanımlanabilirler.

Finansal raporlamanın yukarıda belirtmiş olduğumuz sorulara cevap verirken, yine yukarıda yer alan muhatapların bu cevapları kolay bir şekilde edinmelerine yardımcı olurlar. Böylelikle finansal raporlamanın genel amaçlarına ulaşır. Finansal raporlamanın genel amaçlarının ise şunlar olduğu söylenebilir:

 • Analiz, karar verme ve planlama gibi görevlerde doğru adımlar atabilmek adına işletmenin yönetimine yardımcı olmak,
 • Alacaklıların, kredi kuruluşlarının, yatırımcıların ve diğer paydaşlar ile potansiyel paydaşların işletmeye olan güvenlerini sağlamak,
 • Şirketin borsa vb. alanlarda listelenmesi durumunda hissedarlar ve halkın şirketin performansına dair şeffaf bilgiler sunmak,
 • İşletmenin ekonomik kaynaklarının borçları mı yoksa öz sermaye mi olduğunun bilgisini sunmak, aynı zamanda bu detayların zaman içerisinde nasıl şekillendiğini tespit etmek,
 • Yasal denetçilere daha şeffaf bilgi vererek, kamu otoritesinde de güvenilirlik kazanmak,
 • İşletmenin sosyal açıdan birçok kurum ve kuruluş tarafından şeffaf bir profil çizerek, tercih edilme potansiyelini arttırmak gibi detaylar, finansal raporlamanın genel amaçları olarak nitelendirilebilirler.

Finansal Raporlamanın İçeriği Nedir? Finansal Raporlamaya Neler Dahildir?

Bir işletmenin finansal detayları hakkındaki tüm verilerinin finansal raporlama sayesinde işletme muhataplarına sunulması mümkündür. Finansal raporlama sonucunda işletmenin muhataplarına genel olarak sunduğu içerikler ise şu şekildedir:

 • Dış mali tablolar (gelir tablosu, gelir tablosunun kapsamlı hali, bilanço, nakit akış verileri ve öz kaynak tablosu)
 • Finansal tablolara dair önemli detay ve notlar
 • İşletmenin üç aylık kazançlarına dair veriler ve bu verilerin detaylarına dair ayrıntılı erişim
 • İşletmenin hissedarlarına üç aylık ve yıllık raporlar
 • İşletmelerin web sitelerinde paylaşılan finansal bilgiler
 • İşletmenin işlem gördüğü borsalara ve devlet kurumlarına üç aylık veya yıllık raporlar
 • Adi hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerinin ihracına dair belgeler

3 Farklı Finansal Raporlama ve Analiz Yöntemi

Finansal raporların analiz edilmesi konusunda güvenilirliği büyük önem taşır. Finansal raporlamalar sonucunda ortaya çıkan verilerin güvenilirliğinin yetersiz olması, şirket yöneticilerini ve yönetim kurulu üyelerini tedirgin eden unsurlar olarak bilinirler. Finansal raporlamaların güvenilirliğinin arttırılması, %100 net ve kesinliğe yakın sonuçlar vermesi, yönetim kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerine en doğru bilgileri sunması ve işletmenin finansal sağlığına katkıda bulunabilmesi adına şu ilkelere veya unsurlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır:

 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri: Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan bir sistemdir. Finansal raporlamaların doğru teknikler ve detaylar ile oluşması konusunda büyük önem taşır.
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Dünya çapında 110’dan fazla ülkede kullanılan bu sistemin, finansal raporlamaların uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği konusunda büyük önem taşıdığı söylenebilir.
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği: 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelik, bireylerin kişisel bilgilerinin korunması kanunun modernize edilmesiyle tasarlandığı bilinmektedir. Elde edilen her türlü finansal verinin, iç görüler veya metrikler ile uyumlu olup olmadığının sağlaması adına tercih edilmesi önerilir.

Söz konusu ilkeler, standartlar ve yönetmelikler sayesinde finansal raporlamalar konusunda her anlamda geçerliliği olan veriler elde edilebilir.

Finansal Raporlamanın Kullanımına Dair 5 Temel Soru

Finansal raporlamalar sonucunda elde edilen verilerin kullanılabilmesi ve şirket faaliyetlerinde belirleyici unsurlar olabilmesi adına dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Bu detayları ise şu sorular ile daha yakından irdelemek ve kavramak mümkün olabilir:

 • 1. Bu hisseyi satın almak iyi bir fikir mi?
  İşletmeniz adına bir yatırım yapmak, büyüme adımları atmak ve kuruluşun bu yatırım veya büyüme adımları ile daha kazançlı çıkmasını sağlamak istiyorsanız, finansal raporlardan ve analizlerinden yardım alabilirsiniz. Bir hisse almak, bir büyüme adımı atmak ve borsada yatırım yapmak gibi kararların alınabilmesi adına finansal raporlar önemli ön görüler sağlayacaktır.
 • 2. İşletme şu an için karda mı? Gelecekte de karlı olacak mı?
  Finansal raporlamanın önemi son derece büyüktür ve finansal raporlama sonucunda elde edilen en önemli verilerin başında işletmenin karlılığı gelir. Eğer işletme gerçek anlamda karlıysa ve sürdürebilir yani, gelecekte de bu karını devam ettirebiliyorsa, bu veri işletmenin kalıcılığını ortaya koyar. Finansal raporlama sayesinde böylesi önemli bir veriyi elde etmek mümkündür. Karlılık anlamında tablo olumsuz yönde ise yine finansal raporlama ile bu durum önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir ve işletmenin karlı duruma geçmesi sağlanabilir.
 • 3. İşletmenin halihazırda elinde ne kadarlık bir nakit akışı var?
  Nakit akışının işletme için “oksijen” niteliği taşıdığını söylemek doğru olacaktır. İşletmenin güncel ve gelecek nakit akış verileri finansal raporlama ile görülecektir. Böylelikle işletmenin en kötü halde halihazırdaki nakit akışıyla hangi durumda olacağı veya bu nakit akışının durması durumunda ne gibi bir mali tabloyla karşı karşıya kalabileceği önceden kestirilebilir. En kötü senaryolara göre önlemler alınabilir ve alternatif nakit akış kaynakları bulmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.
 • 4. Yeni iş alanlarına yatırım yapabilmek adına yeterli sermaye mevcut mu?
  İşletmenin sürdürülebilirliği, pazardaki yerini koruması, büyümesi, daha karlı hale gelebilmesi ve aynı zamanda yaşanan çeşitli finansal olumsuzluklarda dış etkenlerden fazla etkilenmemesi adına yeni iş alanlarına açılması gerekebilir. Özellikle işletmenin yüklü miktarda nakit elde etmesi durumunda, bu nakdi yatırım amacıyla ve işletmeye yeni bir gelir kaynağı yaratmak amacıyla farklı iş kollarına yatırım yapması finansal açıdan son derece önemlidir. Finansal raporlama sayesinde işletmenin bu konudaki gücü ölçülebilir ve durumunun uygunluğu denetlenebilir. Ayrıca işletmenin yeni iş kollarına açılması konusunda yeterli bir gücü yoksa nasıl bir strateji izlemesi gerektiğinin üzerinde de durulabilir.
 • 5. Satıcı ilişkilerin ne kadar sağlıklı?
  İşletmeniz hizmet veya ürün konusunda arz eden bir işletme olsa dahi, finansal sağlık açısından satıcı veya tedarikçileriyle olan ilişkileri büyük önem taşır. Eğer işletmenin satıcı veya tedarikçilerle iyi bir ilişkisi yoksa kurumsal üretkenlikte düşüş, marka itibarının zedelenmesi ve nakit akışında bozulmalar kaçınılmaz bir hal alacaktır. Satıcılar veya tedarikçilerle ilişkilerin iyi olması konusunda ise en temel unsurlardan biri, planlı ve düzenli bir ödeme düzenine sahip olmaktır. Planlı ve düzenli bir ödeme sisteminin ise finansal raporlama ile çok daha belirgin bir hale gelmesi mümkündür. İşletmeler finansal raporlama ile satıcı veya tedarikçilerine olan ödemelerini daha akışkan bir hale getirerek, ilişkilerini çok daha yukarı seviyeye çekebilirler. Böylelikle ıskonto, tedarik önceliği ve özel tedarik durumları gibi birçok avantajı da ele geçirebilirler.

5 Yaygın Finansal Raporlama Türü

 • 1. Gelir Tablosu
  Gelir tablosunda belirli bir döneme ait kar performansı hakkında önemli veriler yer alır. Bir işletmenin belirli bir döneme ait hedeflenen karı ile gerçekleştirmiş olduğu kar verilerinin karşılaştırmasını, gelir tablosu ile elde etmesi mümkündür. Bu karşılaştırma sayesinde karlılığın önüne geçen sebeplerin tespiti ve bir sonraki döneminde bu sebeplerin çözümü sağlanabilir. Gelir tablosunda net karlılık ile yapılan ödemeler gibi bilgiler de yer alır.
 • 2. Bilanço
  Bilanço, belirli bir zaman dilimine ait işletmenin varlıklarını ve borçlarını ortaya koyan anlık bir finansal durum sunar. Bilançonun sağlıklı bir sonuç vermesi durumunda karlılığa ve iyi bir nakit akışına sebep olan unsurların tespiti, bu unsurların sürekliliği gibi detaylar incelenebilir. Aksine bilançonun olumsuz bir sonuç vermesi durumunda ise karlılığın önüne geçen ve nakit akışının sekteye uğramasına neden olan sebeplerin neler olduğunun tespiti yapılabilir.
 • 3. Nakit Akış Tablosu
  Nakit akış tablosunun işletmeye birçok öngörü sunması ve özellikle belirli dönemlere ait ödeme performansının nasıl olduğu veya nasıl olacağı yönünde ön görüleri çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarması gibi ayrıcalıklı bir önemi vardır. İşletmeye belirli dönemlere ait ne kadar nakit giriş ve çıkışının olduğunu ortaya koyar. Ayrıca nakit akış tablosu sayesinde yeterli bordro potansiyelinin olup olmadığı da görülebilir.
 • 4. Finansal Temel Performans Göstergeleri Tablosu
  Finansal temel performans göstergeleri tablosu sayesinde işletmenin mali sağlığını koruyabilmek adına bir çizelge ve grafik karışımı veri elde etmesi mümkündür. Ayrıca finansal temel performans göstergeleri tablosu sayesinde anlık performans verilerinin de tespiti son derece kolaydır. İşletme sermayesi, nakit akış döngüsü, bütçe ve daha birçok temel performans göstergesinin verimsizliklerinin sebebi veya daha verimli olabilmeleri adına neler gerektirdikleri gibi detayları öne çıkarır. İşletmenin etkin ve sürekli bir nakit akış dengesi için hangi stratejileri izlemesi gerektiğinin bir özetini sunar.
 • 5. Finans Direktörü Gösterge Tablosu
  Finans direktörü gösterge tablosu sayesinde üst düzey mali ölçütlerin ve temel ekonomik eğilimlerin daha sindirilebilir bir bakış açısı ile ele alınması söz konusu olur. Çalışan memnuniyeti, yükselen finansal trendlerin belirlenmesi, daha bilinçli kurumsal kararların alınması ve kar hedeflerinin tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi birçok detay hakkında önemli bilgiler, finans direktörü gösterge tablosu içerisinde yer almaktadır.

Doğru ve Etkili Finansal Raporlamanın Temel Faydaları

Doğru ve etkili bir finansal raporlamanın işletmeye; yoğun bir rekabet ortamında daha güçlü ve daha kontrol edilebilir iş yönetim fırsatı, işletmenin borçlarını daha kontrollü ve hızlı bir şekilde azaltması, kredi notunu güçlendirmesi, nakit akışını iyileştirmesi, daha stratejik ve daha değerli iş kararlarının alınması gibi birçok konuda fayda sağladığı görülebilir. Finansal raporlamanın belirtmiş olduğumuz şekildeki faydalarını şu maddeler ile daha iyi bir şekilde kavramak mümkündür:

 • Gerçek Zamanlı Analizler: Mevcut dönemde ve geçmiş dönemlerde ortaya çıkan harcama performans analizleri, finansal raporlama sonucunda elde edilecektir. Böylelikle işletmenin finansal konuları ilgilendiren iş kararları almasında hususunda; daha bilgili, daha teknik ve daha stratejik yaklaşımı söz konusu olacaktır. Gerçek zamanlı görünürlük sayesinde işletmenin durumunu rakiplerine göre kıyaslaması ve nasıl daha çok ön planda olacağına dair iyi belirlemeler yapması mümkün olacaktır. Ayrıca işletmenin büyüme ve yatırım fırsatları konusunda çok daha hazır bir pozisyonda olması da beraberinde gelecektir.
 • Daha Sağlıklı Borç Yönetimi: Finansal raporlama sayesinde işletmenin borçlarını çok daha iyi bir şekilde yönetmesi, bununla birlikte borçlarıyla birlikte nasıl ayakta kalabileceğini öğrenmesi mümkündür. Finansal raporlama sayesinde işletmenin borçları konusunda ciddi bir şeffaflık elde etmesi ve böylelikle borç yönetme yeteneğini geliştirmesi söz konusu olabilir. Ayrıca finansal raporlama ile işletme, dönen varlıkları ve kısa vadeli borçlar arasında doğru finansal bağlantılar kurabilir. Uzun vadeli planlar, vadeli borç yönetimi ve borçların ödenmesi konusundaki maksimum verimlilik gibi detayların saptanması konusunda finansal raporlamanın etkileri son derece yüksektir.
 • Finansal Performansı ve Uyumluluğu Daha İdeal Bir Noktaya Çekme: Finansal raporlama sonucunda yapılan finansal analizlerin, işletmenin en doğru zamanda en doğru noktada en doğru finansal kararı almasına olanak sağlar. Böylelikle işletme finansal performans konusunda en optimum noktaya ulaşabilir. Öte yandan işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve denetlemelere daha hazır bir hale gelmesi, finansal raporlamanın önemli avantajlarından biri olarak kabul edilir.
 • Nakit Akış Yönetimi: Finansal raporlama, işletmelerin ölçeği ne olursa olsun nakit akış yönetimi konusunda çok daha bilinçli olunmasına olanak sağlar. İşletmelerin olası finansal krizlerde nakit akışlarını nasıl yönetecekleri ve bu krizlere karşı nasıl nakit akış önlemleri alacakları, finansal raporlamalar ile belirgin hale getirilebilir. Bununla birlikte işletmelerin gelecekteki çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendirebilme potansiyelinin farkında olmaları veya potansiyel yaratmak için ne gibi gereklilikleri yerine getirmelerinin farkında olabilmeleri söz konusu olacaktır.
 • Gelişmiş İletişim ve İş Birliği: Finansal raporlamanın işletmelerin finansal durumları hakkında çok ciddi bir şeffaflığa neden olduğu söylenebilir. Finansal raporlamanın önemli getirilerinden biri olan şeffaflığın ise işletmenin muhatap olduğu her tarafla çok daha iyi ilişkiler içerisinde olmasına imkan tanıyacağı kesindir. İşletmenin güvenilirliğini arttıracak, finansal yönetiminin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyacak ve potansiyel iş birliklerinin önüne açacak olan bu şeffaflık, şirketin finansal açıdan hem daha çevik olmasına hem de destek konusunda dış etkenler tarafından daha güvenilir bir hal almasına yol açar.
 • Risklerin En Aza İndirilmesi: Finansal raporlama ve analiz sayesinde oluşabilecek finansal problemlerin potansiyelinde ciddi bir azalma meydana gelir. İşletme finansal problemleri, finansal raporlama ile çok daha önceden görecek ve buna göre önlemler alacaktır. Bununla birlikte pazar koşulları, tedarik zinciri vb. unsurlarda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı işletmenin hazırlıklı olma ve doğru aksiyon alma kabiliyeti de artacaktır. İşletme finansal kararlar veya riskli iş kararları aldığında, veriye dayalı kararlar aldığı için risk faktörü en aza inecektir.

Finansal Raporlamanın Dezavantajları

Finansal raporlama işletmelere çok ciddi avantajlar sunabilir ve çok ciddi veriler sunabilir ancak dezavantajlarının da olduğunu unutulmamalıdır. İşletmelerin finansal raporlama konusundaki dezavantajları dikkate almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri son derece önemlidir. Finansal raporlamanın başlıca önemi dezavantajları ise şunlardır:

 • Finansal raporlama sonucunda işletmelerin elde edebilecekleri verilerin tamamı doğal olarak finansal veriler içerecektir. Örneğin; çalışan sayısı veya personel memnuniyeti gibi bilgiler elde edilemeyecektir ve hiçbir finansal raporlama, bu bilgileri işletmelere sunmayacaktır. Bu yüzden finansal raporlamanın çalışan kalitesi, yönetim kalitesi, çalışan memnuniyeti vb. değerlere dair kritik verileri açığa çıkardığı görülemeyecektir. Bu tarz bilgiler de işletmenin sürdürülebilir bir yapıya sahip olması konusunda etkili bilgilerdir. İşletmelerin performans değerlendirmelerinde söz konusu verilerin de göz önünde bulundurulması gerekir ancak finansal raporlamalar sonucunda böylesi değerli verilere ulaşılamaz.
 • Finansal raporlar sonucunda elde edilen rakamların %100 doğruluğu söz konusu olmayabilir. Raporların genel olarak en gerçek ve en doğru sonuca uygun bir şekilde hazırlanması amaçlanır ancak verilerin veya rakamların genelinin tahmini olması en önemli dezavantajlarından biridir. Bu durum da finansal raporlamanın mutlak güven veren raporlar sunduğunu söylemek son derece zordur.
 • Finansal raporlamanın geleceğe yönelik bir takım ön izlenimler ve strateji ipuçları vermesi son derece doğaldır. İşletmelerin geçmiş dönemindeki finansal veriler ve güncel verileri bir araya getirerek, geleceğe dair tahminler veya planlamalar yapmaları, ilerleyen süreçte bu planlamaların başarılı olacağı ya da tahminlerin doğru çıkacağı konusunda bir kesinlik sunmaz.
 • Finansal raporlamanın, finansal anlamda etkili ve büyük kararlar alma konusunda önem taşıdığı söylenebilir ancak finansal raporlamanın işletmenin ekonomisine ve ticari hayatına etki edecek kadar büyük olması söz konusu değildir. İşletme ekonomik ve ticari büyük ölçekli kararları sadece finansal raporlama doğrultusunda alamaz. Aynı zamanda ülkenin siyasi durumu, ekonomik yapısı vb. detayların da ekonomik ve ticari anlamda alınacak kararlarda göz önünde bulundurulması gerekir.
 • Finansal raporlamanın işletmelere belirli maliyetlerinin olduğu söylenebilir. Bu maliyetler konusunda en önemli kalem ise zamandır. İşletmenin bu raporları elde etmesi, raporları analiz etmesi ve raporlardan sonuçlar çıkarması büyük bir süreç anlamına gelir. Bu nedenle zamanın da bir maliyet olduğu hesap edilmeli ve zaman gibi değerli bir maliyetin mutlaka iyi kullanılması gereklidir.